Trang chủ>Xác thực hai yếu tố (2FA)

Công cụ lấy mã xác thực hai yếu tố (2FA) (tương tự như phiên bản web của Google Authenticator), chỉ cần nhập khóa.

  • #0

    Mã xác minh 2FA hiện tại là

Hướng dẫn sử dụng công cụ 2FA (Trang web này không lưu trữ bất kỳ dữ liệu 2FA nào, vui lòng sao lưu cẩn thận)

Chìa khóa trình diễn:

3J64V3P3E77J4LKNUGSZ5QANTLRLTKVL (Bấm để sao chép)

Sử dụng gợi ý:
Bạn phải nhập mã xác thực để đăng nhập hoặc xác minh trước khi hết thời gian đếm ngược, nếu không, nó sẽ hết hạn và hiển thị lỗi.
Nhiều cách thức hơn:

Cũng có thể thêm khóa vào sau địa chỉ web https://www.browserscan.net/2fa

Ví dụ: https://www.browserscan.net/2fa/3J64V3P3E77J4LKNUGSZ5QANTLRLTKVL

hoặc tham số hash https://www.browserscan.net/2fa#3J64V3P3E77J4LKNUGSZ5QANTLRLTKVL

Việc truy cập như vậy cũng có thể truy vấn mã xác minh, nhiều khóa có thể được phân tách bằng dấu phẩy tiếng Anh. Thuận tiện để sao chép và chuyển tiếp cho người khác sử dụng.